Medium bowl

ceramics

White stoneware bowl, snowflake glaze